Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities:
1.1 Opdrachtnemer: Perfectdogz Hondenschool
1.2 Opdrachtgever: de hondeneigenaar die zich heeft aangemeld voor een cursus/training en daarmee akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
1.3 De hond(en): de/alle hond(en) die ingeschreven zijn voor een cursus/training.
1.4 De opdracht: de cursus/therapie/training waarvoor de opdrachtgever de opdrachtnemer langs laat komen. 

Artikel 2: Algemeen:
2.1 Op de opdracht zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in iedere vorm is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
2.2 De opdrachtnemer behoudt zich ten allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen. Wel zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. Dit geldt uiteraard niet voor al lopende cursussen.
2.3 Opdrachtnemer behoudt zich ten allen tijde het recht voor om hond(en) en eigenaren op grond van probleem gevend gedrag te weigeren of een opdracht te annuleren.

 

Artikel 3: Gezondheid:
3.1 De hond(en) waarvoor de cursus/training is aangevraagd dienen in goede gezondheid te verkeren. Daaronder wordt verstaan dat de hond in de mogelijkheid is om een cursus/therapie/training goed af te leggen, zonder daar medische klachten aan over te houden.
3.2 Medische klachten van de hond(en) dienen voorafgaand duidelijk vermeld te worden, zodat er rekening mee gehouden kan worden met de cursus/therapie/training.
3.3 De hond(en) dienen vrij te zijn van vlooien, teken en andere parasieten.
3.4 In het geval van dagopname dient de hond alle vaccinaties gehad te hebben. Hieronder vallen ook de kennelhoest en rabiës vaccinatie. Hiervoor dient het paspoort van de hond(en) van te voren overlegd te worden.

 

Artikel 4: Rechten en plichten opdrachtgever:
4.1 De opdrachtgever dient aanwezig te zijn op de datum en tijdstip waarop de afspraak gemaakt is. Indien dit niet het geval is, word 50% van de afgesproken kosten in rekening gebracht, plus de gemaakte reiskosten (€0.20 per gereden km).
4.2 Indien een afspraak niet door kan gaan, dient de opdrachtgever deze minimaal 24uur van te voren af te zeggen. (Tenzij spoed).
4.3 In het geval van vakantie, ziekte of enige andere reden, kan de afspraak verzet worden i.o.m. de opdrachtnemer. Mits dit ruim op tijd aangegeven wordt, worden hier geen extra kosten voor in rekening gebracht.

 

Artikel 5: Rechten en plichten opdrachtnemer:
5.1 De opdrachtnemer dient naar zo goed mogelijk weten te handelen en altijd te handelen in het belang van de hond(en).
5.2 De opdrachtnemer behoudt zich het recht om opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.
5.3 In het geval van vakantie, ziekte of enige andere reden, kan de afspraak verzet worden i.o.m. de opdrachtgever. Dit moet minimaal 24uur van te voren aan de opdrachtgever bekend gemaakt worden. (Tenzij spoed).

 

Artikel 6: Schade en verzekeringen:
6.1 De eigenaar/ opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor alle schade die zijn/haar hond(en) veroorzaken en/of toebrengen aan anderen en hun eigendommen, gedurende de cursus/therapie/training.

 

Artikel 7: Betalingen:
7.1 De opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen aan de opdrachtgever, indien de opdrachtgever hier duidelijk om vraagt.
7.2 Alle genoemde prijzen in de overeenkomsten zijn incl. BTW. (Tenzij anders aangegeven).
7.3 Binnen een straal van 6km worden er geen reiskosten gerekend. Daarbuiten €0.20 per gereden km (tenzij anders aangegeven). Eventuele extra kosten (toltunnels, parkeergeld etc.) dienen betaald te worden door de opdrachtgever.
7.4 Het afgesproken tarief dient binnen zeven dagen na factuurdatum ontvangen te zijn door Perfectdogz Hondenschool.
7.5 De opdrachtgever heeft geen recht op korting of terugbetaling van het afgesproken tarief indien hij/zij besluit de cursus/therapie/training eerder stop te zetten.
7.6 Bij cursussen die meerdere lessen bevatten, mag de opdrachtnemer 2 lessen inhalen indien hij/zij door omstandigheden niet deel kon nemen aan een les (bijvoorbeeld ziekte, vakantie etc.). Alle overige lessen komen te vervallen (tenzij anders besproken met de opdrachtnemer).

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid:
8.1 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht de opdrachtnemer niet in staat is om de afspraak op de afgesproken datum en tijdstip na te komen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Eventuele schade hiervan kan niet verhaald worden op de opdrachtnemer.

 

Perfectdogz

www.perfectdogz.nl
info@perfectdogz.nl

K.v.K. Breda: 55192653
BTW nr.: NL207411487B01

ING rekeningnummer: 672889978 t.n.v. C.W.M. de Faber

Copyright © 2012 - 2016 Perfectdogz.nl Design: CrossFade AV Producties.